SKRIFTLIG FRÅGA E-2314/00 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Seveso II-direktivet.