Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen" (KOM(2001) 531 slutlig)