Gemensam ståndpunkt (EG) nr 38/2003 av den 26 maj 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn