Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (kodifierad version)