2001/651/EG: Kommissionens beslut av den 21 augusti 2001 om fastställande av processtypisk standardavvikelse för fetthalt hos smör som importerats från Nya Zeeland enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1374/1998 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och om upphävande av beslut 2000/432/EG [delgivet med nr K(2001) 2175]