Domstolens dom av den 23 maj 2000 i mål C-209/98 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret): Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) mot Københavns Kommune (Artikel 90 i EG-fördraget (nu artikel 86 EG) jämförd med artiklarna 34 i EG-fördraget (nu artikel 29 EG i ändrad lydelse) och 86 i EG-fördraget (nu artikel 82 EG) — Direktiv 75/442/EEG — Förordning (EEG) nr 259/93 — Särskild eller exklusiv rätt att samla in bygg- och anläggningsavfall — Miljöskydd)