2002/560/EG: Kommissionens beslut av den 16 mars 2001 om godkännande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturåtgärder i Vorarlberg i Österrike som omfattas av mål 2 [delgivet med nr K(2001) 205]