Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 111/2000 av den 22 december 2000 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet