Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2880/89 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1989 σχετικά με την πώληση, βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, βοείου κρέατος που κατέχεται από ορισμένους οργανισμούς παρεμβάσεως και προορίζεται για μεταποίηση στην Κοινότητα