SKRIFTLIG FRÅGA E-2456/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Den spanska finansministerns uttalanden om de spanska autonoma regionernas befogenhet att instifta regler på skatteområdet.