Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skapandet av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (KOM(2001) 83 slutlig - 2001/0046(COD))