2002/515/EG: Kommissionens beslut av den 22 mars 2001 om godkännande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturåtgärder i regionen Centre i Frankrike som omfattas av mål 2 [delgivet med nr K(2001) 645]