PROPCELEX 2001/581/EG: Kommissionens beslut av den 20 juni 2001 om ingående av ett avtal om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin [delgivet med nr K(2001) 1632] - Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ändring av avtalet om handel med vin