Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226 av den 18.8.1997)