Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens samarbete med länderna i Asien och Latinamerika och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2258/96 (KOM(2002) 340 — C5-0368/2002 — 2002/0139(COD))