2004/6/EG: Kommissionens beslut av den 5 november 2003 om inrättande av Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Text av betydelse för EES)