Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1214/2001 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2001, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής αυγών και κρέατος πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία