SKRIFTLIG FRÅGA E-0332/01 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Skydd av vattenbiotopen Schinia.