Ändrat förslag till rådets beslut om antagande av ett särskilt forsknings- och utbildningsprogram 2002-2006 som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret genom direkta åtgärder för Europeiska atomenergigemenskapen (KOM(2002) 43 slutlig - 2001/0126(CNS)) (Text av betydelse för EES) PROPCELEX