Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fodertillsatser" (KOM(2002) 153 slutlig – 2002/0073 COD)