Vec C-116/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 17. marca 2008 – C. Meerts/Proost NV