Дело C-116/08: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie (Белгия) на 17 март 2008 г. — C. Meerts/Proost NV