2002/741/EG: Kommissionens beslut av den 4 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper och ändring av beslut 1999/554/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3294]