SKRIFTLIG FRÅGA P-2060/01 från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen. Medvetet förhindrande av BSE-tester.