Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2003 av den 16 maj 2003 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet