Pomoc państwa – Włochy – Pomoc państwa nr SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Obniżenie podatków i składek związane z klęskami żywiołowymi oraz Obniżenie podatków i składek związane z trzęsieniem ziemi w 2009 r. w Abruzji (wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Tekst mający znaczenie dla EOG