Държавна помощ — Италия — Държавна помощ № SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) — Намалени данъци и вноски, свързани с природни бедствия, и намалени данъци и вноски, свързани със земетресението в Абруцо през 2009 г. (всички сектори с изключение на селското стопанство) — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) текст от значение за ЕИП