Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (KOM(2001) 90 slutlig - 2001/0049(AVC)) PROPCELEX