Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 oktober 2001 i mål C-460/00: Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland ("Fördragsbrott — Direktiv 96/48/EG — Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg")