Förstainstansrättens beslut av den 14 juni 2002 i mål T-327/00: ICAT Food SpA mot Europeiska gemenskapernas kommission (Gemensamma tulltaxan – Avstående från att uppbära importtullar i efterhand – Anledning saknas att döma i saken)