Mål C-241/02 P: Överklagande, ingivet den 1 juli 2002 av International and European Public Services Organisation (IPSO), av det beslut som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, fjärde avdelningen, har meddelat den 18 april 2002 i mål T-238/02: 1. International and European Public Services Organisation (IPSO), 2. Union of Staff of the European Central Bank (U.S.E.), mot Europeiska centralbanken