Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå” (KOM(2003) 440 slutlig – 2003/0159 COD)