Förslag till Europaparlamentets ocH rådets beslut om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria