Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 juni 2001 i mål C-118/00 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Mons): Gervais Larsy mot Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och 1248/92 — Alderspension — Kumulationsförbud — Kan inte göras gällande enligt en dom av domstolen — Begränsning av rättsverkningar — Klar överträdelse av gemenskapsrätten)