Domstolens dom av den 5 december 2001 i mål E-5/01: Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein (Underlåtenhet av avtalsslutande part att uppfylla sina skyldigheter - rådets direktiv 87/344/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rättsskyddsförsäkring)