SKRIFTLIG FRÅGA P-2581/00 från Mihail Papayannakis (GUE/NGL) till kommissionen. Avtal om internationella normer för humana fångstmetoder.