Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 6 juli 2000 i mål C-45/97: Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission ("EUGFJ — Avslut av räkenskaper — Räkenskapsåren 1992 och 1993")