Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL