SKRIFTLIG FRÅGA E-1098/02 från Antonios Trakatellis (PPE-DE) till kommissionen. Skydd av arbetstagare mot risker vid asbestexponering i arbetet.