Κατάλογος που δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τη μεταφορά των αμπελοοινικών προϊόντων και τα μητρώα που τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα