TITJUR Domstolens dom (femte avdelningen) den 13 juni 2002. # Storhertigdömet Luxemburg mot Europeiska kommissionen. # Avslut av räkenskaper - EUGFJ - Räkenskapsåren 1996-1998 - Jordbruksgrödor - Förfarande som kommissionen skall följa. # Mål C-158/00. Luxemburg mot kommissionen