2004/75/GUSP: Rådets beslut 2004/75/GUSP av den 11 december 2003 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om status och verksamhet för Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL Proxima) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien