2003/846/EG: Kommissionens beslut av den 5 december 2003 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Rumänien under föranslutningsperioden