Mål C-311/03: Talan mot Republiken Frankrike väckt den 23 juli 2003 av Europeiska gemenskapernas kommission