Kommissionens beslut av den 3 oktober 2000 om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue på Sardinien (Italien) [delgivet med nr K(2000) 2899] (Text av betydelse för EES) (2000/598/EG)