Förstainstansrättens dom av den 23 januari 2003 i mål T-181/01: Chantal Hectors mot Europaparlamentet (Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Motivering – Uppenbart oriktig bedömning – Likabehandling av kvinnor och män)