/* */

Kommissionens beslut av den 3 februari 1999 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk för räkenskapsåret 1995 [delgivet med nr K(1999) 209] (1999/187/EG)