Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utstationering av arbetstagare från tredje land i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna (KOM(1999) 3 — C4-0095/1999 — 1999/0012(COD))