2001/878/EG: Kommissionens beslut av den 6 december 2001 om ändring av beslut 2001/670/EG om beviljandet av stöd till produktionen av bordsoliver i Portugal [delgivet med nr K(2001) 3924]