2001/616/EG: Kommissionens beslut av den 5 juni 2001 om finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur 2001 [delgivet med nr K(2001) 1544]